این اتفاق و رخداد گردشگری در سال ۲۰۱۷ برای ۵۱ مین سال تا چند روز دیگر در کشور آلمان برگزار خواهد شد 

شرکت شناسا گشت شیراز که یکی از شرکت های شرکت کننده در این نمایشگاه به عنوان غرفه دار می باشد در این سال برای دومین بار به صورت متوالی شرکت کرده است .

نمایشگاه گردشگری آی تی بی برلین فرصت مناسبی ایست که پتانسیل های کشور ایران را به مردم جهان معرفی کند .